“พาที สารสิน” ยื่นลาออกจาก CEO นกแอร์แล้ว

“พาที สารสิน” ลาออกจาก CEO นกแอร์

“พาที สารสิน”  กรรมการบริษัทนกแอร์ ได้ลาออกจากการเป็น CEO และได้แต่งตั้งนาย ปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาขึ้นแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน ซึ่งกลายเป็นกระแสร้อนแรงในตอนนี้บริษัท

สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือยื่นต่อ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกล่าวถึงการลาออกของนายพาที สารสิน หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่วตั้งให้รองประธานมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแทน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ให้มีมติรับทราบถึงการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของนายพาที สารสิน  แต่จะยังดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเช่นเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560

และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้นาย ปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป